Warunki rezerwacji i anulacji

I. SPOSÓB DOKONYWANIA REZERWACJI
1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a) Telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki
dokonanej rezerwacji
b) Wysłanie zamówienia na pobyt w formie elektronicznej (e-mail)
2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej prześlemy na wskazany przez
Państwa adres e- mail dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.
3.Rezerwacji prosimy dokonać na osobę, która będzie dokonywać płatności.
4. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez
rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
5. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto w formie przelewu bankowego, gotówki
lub w formie obciążenia karty kredytowej.
6. W przypadku pełnego obłożenia, możemy zażądać wpłaty zaliczki w wysokości do 100% kosztów
pobytu.
7. Zadatek winien być wpłacony w wyznaczonym terminie podanym w e-mailu potwierdzającym
rezerwację.
8. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
9. Dane do konta bankowego
Centrum mieszkalno-Usługowe s.c.
ul. Leśna 6a
47-110 Kolonowskie
NIP: 7561987941
Nr. Konta bankowego
ING BANK ŚLĄSKI : 54 1050 1487 1000 0092 6600 6635
10. Pozostała kwota płatna w hotelu przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w
określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
II. ANULOWANIE REZERWACJI
1. Anulowanie rezerwacji można dokonać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanego przyjazdu
lub wcześniej, bezkosztowo (w tym również z przyczyn losowych), tym samym wpłacone zaliczki z
tytułu rezerwacji zostaną zwrócone na wskazane przez gościa konto bankowe.
2. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w rezerwacji lub nie przybyciu w
dniu wskazanym w rezerwacji, obciążymy gościa kosztami pierwszej doby za zarezerwowany pokój
lub pokoje.
3. Rezerwacja potwierdzona i niewykorzystana w całości, w rezerwowanym terminie pobytu, w
całości obciąża Gościa zgodnie z wcześniej złożoną rezerwacją. Płatna 100% uzgodnionej usługi.
4. Zmiana terminu rezerwacji jest bezkosztowa, jeżeli zostanie zgłoszona co najmniej na 14 dni
przed planowanym przyjazdem.
5. Pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi)
zostanie zwrócone Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

6. Opłata za rezygnację będzie potrącona z kwoty wpłaconego zadatku lub z kwoty opłaconego
pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.
7. Składanie i anulowania rezerwacji prosimy dokonywać telefonicznie pod nr tel. +48 666 377 462
lub pisemnie na adres: kontakt@goodsleep.pl